Corona maatregelen Kunderhoes vanaf 19-11-2020

Voerendaal, 15 oktober 2020

Beste bestuursleden,

Naar aanleiding van de persconferentie van 13 oktober hebben wij met de heer E. Wolters, van de gemeente Voerendaal, contact opgenomen. Zijn reactie is mede van invloed geweest op de inhoud van dit schrijven.

Wij zijn ons er van bewust dat de inhoud van dit schrijven bij enkelen van u niet klantvriendelijk zal overkomen. In ons aller belang, zowel dat van de gebruikers als van de stichting, dient het Kunderoes een veilige omgeving te bieden aan alle gebruikers. Van onze kant wil ik met klem uitspreken dat wij het gebouw zolang mogelijk open willen blijven houden. Dit ondanks het feit dat het voor ons als stichtingsbestuur veel eenvoudiger zou zijn om het Kunderhoes te sluiten en ons te beroepen op de inhoud van het schrijven van de gemeente.

Binnen het stichtingsbestuur hebben wij een pittige discussie gevoerd of het verantwoord is om het Kunderhoes open te houden. Wij zijn van mening van wel, mits alle gebruikers, de maatregelen van de overheid, het stichtingsbestuur en eventuele regels en aanwijzingen van de eigen bestuursleden van hun vereniging naleven. Elk bestuur van een vereniging dient voor zichzelf een afweging te maken of het voor hun leden veilig is om een activiteit in het Kunderhoes te organiseren. Wij van onze kant hebben, naar onze mening, alle noodzakelijke voorwaarden voor een veilige omgeving gecreëerd.

Mocht dat naar uw mening niet zo zijn dan horen wij dat graag per omgaande.


Ondanks alles wil het stichtingsbestuur vooralsnog het Kunderhoes open houden omdat dit voor veel van onze gebruikers een belangrijk sociaal moment is. Het is derhalve belangrijk dat de gebruikers zich onvoorwaardelijk aan de voorschriften van de overheid, het Kunderhoes en hun verenigingsbestuur houden om te voorkomen dat er besmettingen tijdens de activiteiten plaats vinden.

Het bestuur van het Kunderhoes voegt, naast eisen van de overheid daaraan zelf toe als verplichting:

  • Zonder mondkapje geen toegang.
  • Lopen in en door het gebouw alleen met mondkapje.
  • Gaat u op een stoel zitten dan mag het mondkapje tijdelijk af.
  • Bij het naar binnen komen en het verlaten van het gebouw dient iedereen 1,5 meter afstand te houden en heeft men het mondkapje op.
  • Kruisverkeer moet voorkomen worden (gebruik indien mogelijk een andere uitgang van een zaal waarin geen activiteit plaatsvindt). Zorg wel dat de normale ingangen bij het verlaten van het gebouw worden afgesloten.
  • Per activiteit dient de vereniging één persoon te benoemen die erop toeziet dat de coronamaatregelen worden nageleefd.
  • Iedere vereniging dient een lijst bij te houden met de contactgegevens en data van de personen die hebben deelgenomen aan de betreffende activiteit in het Kunderhoes.
  • Consumpties, ook meegebrachte, zijn niet toegestaan omdat de overheid het gebruik daarvan ook in een cultureel/maatschappelijke instelling niet toestaat.
  • Ouders die kinderen brengen naar een activiteit, dienen de kinderen af te zetten bij de ingang. Trainingen kunnen zij niet bijwonen. Na afloop ook weer afhalen bij de uitgang.

Hoe vervelend het ook is voor de verenigingsleden die zich wel aan de voorschriften houden, maar als geconstateerd wordt dat ook maar één lid zich niet houdt aan de bovenstaande, genoemde maatregelen, dan behoudt het stichtingsbestuur zich het recht voor om de betreffende activiteit te beëindigen en niet meer toe te staan tot nader order. Wij menen dat te moeten doen ter bescherming van activiteiten waar de leden zich wel aan de regels houden. Boetes die in dit kader opgelegd worden – controles sluiten we niet uit – komen voor rekening van de gebruiker waar de overtreding geconstateerd is. Dit betekent impliciet dat u zich hieraan conformeert bij het huren van een ruimte.

Wij zullen deze brief ook op onze website zetten en wij willen u dringend verzoeken om uw leden over de inhoud van dit schrijven te informeren.

Ook verwachten wij van u een bevestigingsmail waarin u aangeeft dat u de voorwaarden zoals deze hierboven zijn beschreven heeft gelezen en dat u erop zult toezien dat de maatregelen in deze brief door uw verenigingsleden worden nageleefd.

Tevens dient u aan te geven dat er een presentielijst voor ELKE activiteit van uw vereniging wordt bijgehouden met naam en telefoonnummer. Niemand is er immers bij gebaat dat als gevolg van een controle het Kunderhoes een boete krijgt of dat het gebouw moet worden gesloten.

De benoemde punten op dinsdag 13 oktober door de premier worden door de veiligheidsregio’s verder uitgewerkt. Vervolgens zal de gemeente Voerendaal de regels zelf gaan interpreteren en mogelijke met aanvullende voorschriften komen. Het kan gebeuren dan ondanks alle goede bedoelingen het Kunderhoes toch dicht moet. Zodra wij meer weten zullen wij u via de website of per mail informeren.

Wij hebben het volste vertrouwen in onze gebruikers en zien uw bevestigingsmail tegemoet.

Met vriendelijke groeten,

L.A.J. Sporck

Secretaris Stichtingsbestuur Trefcentrum Kunderhoes